Közösség

Partnereink


 


2012.12.18. 23:41 KDSZ

EGYÜTTMŰKÖDÉSI NYILATKOZAT

Címkék: együttműködés BCE Közszolgálati Tanszék

EGYÜTTMŰKÖDÉSI NYILATKOZAT

Amely a mai napon az alábbi feltételek szerint létrejött a:

 • Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán működő
  Közszolgálati Tanszék (képviseli a tanszékvezető, dr. Hőgye Mihály)

és

 • A KDSZ - Közgazdászok a Közpolitikában diákszervezet (képviseli az elnök,
  Kemény Kornél)

között.

 1. I.             A megállapodás célja

Az Együttműködés célja a Közszolgálati Tanszék (továbbiakban: a Tanszék) gondozásában lévő Közszolgálati BA és a Közgazdálkodás és Közpolitika MA szakokon folyó képzés fejlesztésének elősegítése, valamint a szakok és a megszerzett diploma ismertségének és reputációjának növelése mind a leendő hallgatók, mind a munkáltatók körében. Mindemellett a szakmai szinten létrejövő megállapodás célja a lehetőségek, kapacitások és szellemi erőforrások oly módon történő kihasználása, hogy a szinergiáknak köszönhetően mindkét Együttműködő Fél céljai elérésében eredményesebb legyen.

A megállapodás nem érinti az Egyetemi Szabályzatból adódó jogokat és kötelezettségeket. Bárminemű egyezés esetén az Együttműködő Felek egyértelműen az Egyetemi Szabályzatból következő szabályozást tekinti kötelező érvényűnek.

 1. II.         A megállapodás tartalmi elemei

1. Hallgatói Fórum

A Közszolgálati BA illetve a Közgazdálkodás és Közpolitika MA szakok hallgatói (továbbiakban: a Hallgatók) és a Tanszék között létrehozandó Hallgatói Fórumot a KDSZ - Közgazdászok a Közpolitikában (továbbiakban: KDSZ) koordinálja és működteti. A Hallgatói Fórum a Tanszék szakjain tanuló hallgatók és a szakokat gondozó Tanszék  közötti közvetlen, mindkét fél által kölcsönösen elfogadott kétirányú információáramlást biztosító kommunikációs és véleménynyilvánítási csatorna, visszacsatolási rendszer.

A Hallgatói Fórum céljai:

 • A Tanszék és a Hallgatók közti információáramlás megkönnyítése
 • A Tanszék és a Hallgatók együttműködésének eredményesebbé tétele,
  valamint a kölcsönös elégedettség növelése
 • A Tanszék és a Hallgatók egymással szembeni elvárásainak közvetítése
 • A Tanszék és a Hallgatók közti koordináció javítása
 • Bizalommal teli és kooperatív viszony kialakítása a Hallgatók és a
  Tanszék oktatói között

A célok elérése érdekében:

 • A KDSZ létrehozza a Hallgatói Fórum operatív irányító szervét, az
  Operatív Bizottságot, amelynek
  • vezetője a KDSZ elnöke által delegált elnökségi tag
  • Tagjai a KDSZ mindenkori elnöke által delegált
   elnökségi tag, valamint a Tanszék gondozásában
   álló évfolyamok évfolyamfelelősei.
  • ülésezési rendje a vonatkozó szemeszter első két
   hetében kerül megállapításra a Tagok
   megállapodásának                megfelelően.
  • az üléseken való részvétel az operatív bizottság tagjaira nézve kötelező
  • üléseit a KDSZ képviselője vezeti
  • üléseiről írásos összefoglaló készül, melyet valamennyi résztvevő kézjegyével hitelesít
  • üléseire minden szemeszter során egy alkalommal a Tanszék egy oktatóját is meghívják.

 

A hallgatók és a Tanszék együttműködését elősegítendő, a KDSZ a Tanszék szakjain évfolyamfelelősi rendszert működtet.


Az évfolyamfelelős

 • a KDSZ tagja.
 • személyét az adott évfolyam választja a KDSZ adott évfolyamra járó tagjai közül a pozícióra való előzetes jelentkezés alapján.
 • megbízatása egy szemeszterre szól.
 • feladata és felelőssége az évfolyam kéréseinek, észrevételeinek, oktatási
  és tanulmányi problémáinak összegyűjtése és a Hallgatói Fórum
  Operatív Bizottságában való képviselete, valamint a Tanszék kéréseinek
  és kezdeményezéseinek évfolyamtársai felé történő továbbítása és
  nyomatékosítása.
 • a KDSZ Elnöksége által közlésre adott információkat az évfolyama
  számára továbbítja.
 • személye lehetőség szerint megegyezik a HÖK-ös csoportfelelős személyével.

 

A Hallgatói Fórum mindenkori elnöke az évfolyamfelelősökön keresztül megjelenő hallgatói észrevételeket, kérések, oktatással és tanulmányokkal kapcsolatos problémákat a Tanszék felé közvetíti, valamint a felmerülő problémákra a Hallgatói Fórumban kidolgozott megoldási javaslatokat a Tanszék felé előterjeszti.

A Hallgatói Fórum a Tanszék kéréseit és kezdeményezéseit a Hallgatók felé interpretálja és nyomatékosítja az évfolyamfelelősökön keresztül.

A Hallgatói Fórumnak a Tanszékkel való előzetes egyeztetés után kérdőíves felmérést készíthet a Hallgatók között tanulmányi és oktatási kérdésekben. A felmérés eredményeit az Operatív Bizottság kiértékeli és az eredményeket a
Tanszék számára a válaszadási adatok megjelölése mellett továbbítja.

A KDSZ kezeli a Tanszék gondozásában álló évfolyamok levelezőlistáit. A levelezőlistán keresztül a KDSZ közli a Tanszék illetve a saját maga által átadni kívánt információkat a következőképpen:

 • A Tanszék a KDSZ szemeszter elején megjelölt
  elektronikus levelezési címére elküldi a közölni
  kívánt információt.
 • A KDSZ köteles a Tanszék közölte információt
  azonos tartalommal a levelezőlistákra egy
  munkanapon belül továbbítani
 • A KDSZ a saját maga által közölni kívánt
  információt a levelezőlistákra továbbítja.

2. Gyakornoki program

A Tanszék saját curriculumai elismertségének további növelése és a képzések komplexitásának javítása érdekében előmozdítja a KDSZ tagjainak gyakornoki programokban való részvételét a különböző gyakorlati lehetőségek felkutatásával. Ennek menete a következő:

 • A Tanszék illetve a Tanszék Tanácsadó Testülete az adódó lehetőségeket a KDSZ mindenkori elnöke részére
  elektronikus levélben megküldi.
 • Az elnök a gyakornoki lehetőségeket a KDSZ hivatalos levelezőlistáján
  megjelenteti jelentkezési határidő megjelölésével.
 • Az elnök az Elnökség elé terjeszti a pályázók névsorát, s a következő,
  tagok számára is nyilvános elvek alapján rangsorolja azokat:
  • Az Elnökség csak a jelentkezési határidőig
   beérkezett pályázatokat rangsorolja
  • Az Elnökség a KDSZ szakmai életében aktív tagokat
   részesíti előnyben
  • Az aktív tagok közül a pályázatát leghamarabb
   elküldő jelentkezőt kell választania az Elnökségnek.
  • Az elnök a kiválasztott tag önéletrajzát és
   motivációs levelét elküldi a fogadó intézménynek és értesíti a Tanszéket illetve a Tanszék Tanácsadó Testületét a kiválasztott személyéről.
  • A kiválasztott személy a gyakornokság befejeztével
   egy hónapon belül köteles a KDSZ Elnöksége és a
   Tanszék illetve a Tanszék Tanácsadó Testülete számára írásbeli összefoglalót készíteni,
   amely két tényezőre terjed ki:
   • a gyakornok gyakornoki
    tevékenysége során végzett
    tevékenysége, feladatai
   • a fogadó intézményben szerzett
    tapasztalatai alapján a
    gyakornok hogyan értékeli az
    egyetemi képzést; milyen
    gondolatai vannak annak
    fejlesztési irányait illetően
   • Az írásbeli összefoglaló célja, hogy a gyakorlati
    helyről információt közvetítsen a további
    érdeklődők számára, s ezáltal segítse a leendő
    gyakornokokat abban, hogy szakmai profiljukhoz a
    leginkább megfelelő gyakorlati helyet tudják
    választani.

• Egy hallgató csak egy gyakornoki programban vehet részt mindaddig, amíg van olyan gyakornoki lehetőség után érdeklődő hallgató, aki nem vett még részt gyakornoki programban.

3. Kötetlen beszélgetések szervezése

A KDSZ a Tanszék oktatói, a szervezet tagjai, valamint a Hallgatók közti közvetlen kapcsolattartás céljából kötetlen beszélgetéssorozatot szervez a szemeszter első két hetében rögzített rendszeres időpontokban.

Az informális találkozások

 • lehetőséget teremtenek a Tanszék oktatói számára, hogy szakmai
  elképzeléseiket, gondolataikat, elvárásaikat kötetlenebb környezetben
  vezethessék elő; továbbá megjelenésükkel erősítsék a Tanszék oktatói és a Hallgatók közti kohéziót.
 • lehetőséget teremtenek a Tanszék oktatói számára, hogy az alapszakos hallgatóknak vázolják a Közgazdálkodás és Közpolitika mesterszak várható tantervét és a képzésről szóló tudnivalókat.
 • lehetőséget teremtenek a KDSZ tagjai és a Hallgatók számára, hogy
  oktatóikkal közvetlenebb kapcsolatot ápoljanak, illetve olyan
  tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagodjanak, amelyek átadására az
  egyetemi kurzusok során nincs lehetőség.
 • eredményessége érdekében
  • a Tanszék vállalja, hogy - kapacitásainak
   megfelelően - a lehető legnagyobb számban
   képviselteti magát a programsorozaton.
  • a KDSZ vállalja, hogy a programsorozatot
   intenzíven hirdeti a rendelkezésére álló
   kommunikációs felületeken saját tagsága és a
   Hallgatók körében.

4. Alumni.

A Tanszék és a KDSZ a Tanszék gondozásában lévő szakokon, szakirányokon végzett hallgatók Alumni rendszeréhez kötődő feladatait közösen látják el.

Az Alumni rendszer célja

 • a korábbi hallgatók aktív bevonása.
 • a diplomás pályakövetés lehetővé tétele.
 • a gyakornoki és későbbi karrier program segítése.
 • tudás kölcsönös megosztása, tapasztalatok átadása.
 • a szakmai, közös tudásterületen alapuló közösség kiszélesítése.

lehetőséget teremteni a diákszervezeti kurzusok, előadások színvonalának javítására (tanácsadás, vendégelőadók).

 

Célként kijelölendő az osztott képzésen végzők legfeljebb egy éven belüli, lehetőség szerint a 2012-2013 tanév őszi szemeszterében való bevonása a rendszerbe. Az osztott képzést végzőkkel folyamatosan veszi fel a KDSZ a kapcsolatot.

Alumni rendszer működése

Az alumni rendszer működtetéséhez a Tanszék a kiinduló információs forrásokat biztosítja átadván a KDSZ számára a korábban végzett hallgatók névsorát. KDSZ pedig ennek segítségével felkutatja a közszolgálati fő- és mellékszakirányon, valamint a Közszolgálati (BA) és Közgazdálkodás és Közpolika (MA) szakon végzetteket. A korábbi hallgatókról nyilvántartást vezet, folyamatos kommunikációt és kapcsolattartást biztosít. Ennek módja a következő:

 • A KDSZ az alumni hallgatóknak levelező listát biztosít. Ennek
  elérhetősége: alumni-kdsz@googlegroups.com
 • A KDSZ az egykori hallgatókkal kérdőívet töltet ki, melynek kérdéseit a
  Tanszékkel közösen dolgozza ki, s melyhez a beérkezett adatokat
  bizalmasan kezelik.

A KDSZ az alumni tagjainak, a szervezet tagjainak és a Hallgatóknak programokat szervez elősegítvén ezzel a generációk közti kapcsolattartást.

5. Kiegészítő vállalások

 • A KDSZ vállalja, hogy a lehetőségeihez mérten a lehető legnagyobb
  számban igyekszik emberi erőforrást biztosítani a tanszék munkája
  során adódó feladatok ellátásához.

 

 • A Tanszék vállalja, hogy lehetőségeihez mérten kutatási programjaiba
  igyekszik bevonni a KDSZ tagjait, számukra megpróbál olyan
  lehetőségeket biztosítani, ahol élesben próbálhatják ki a képzés során
  elsajátított ismereteket.

 

 • A KDSZ vállalja, hogy a képzési programok tartalmának átalakításakor
  hallgatói részről véleményezi a tervezett változtatásokat.

 

 • A Tanszék vállalja, hogy hallgatói kérés esetén segítséget nyújt előadók meghívásában.

 

 

Jelen megállapodás a Felek kölcsönös egyetértése mellett bármikor módosítható és kiegészíthető.

 

Az Együttműködési Megállapodás visszavonásig érvényes.
Kelt: Budapest, 2012................................

 

Dr. Hőgye Mihály                            Hajnal György                                  Kemény Kornél

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://kdsz.blog.hu/api/trackback/id/tr624972474

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.